top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN AX ADVOCATEN LLP

 

  1. AX Advocaten LLP is een Limited Liability Partnership, opgericht naar het recht van Engeland en Wales en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 63548747.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens AX Advocaten LLP. Ook natuurlijke- en rechtspersonen die direct of indirect bij de dienstverlening van AX Advocaten LLP betrokken zijn kunnen een beroep doen op deze voorwaarden.

  3. AX Advocaten LLP is de enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

  4. AX Advocaten LLP is bevoegd om bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen en mede namens de opdrachtgever een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van die derden te aanvaarden. AX Advocaten LLP is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de betreffende derde. De opdrachtgever vrijwaart AX Advocaten LLP voor iedere aanspraak van de betreffende derde en alle ter afwering van die aanspraak door AX Advocaten LLP gemaakte kosten, behoudens voor zover sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van AX Advocaten LLP.

  5. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder beroep op opschorting of verrekening is uitgesloten. De door AX Advocaten LLP gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd conform de indexeringscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek afgerond op hele euro's, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving aan de opdrachtgever noodzakelijk is.

  6. De opdrachtgever aanvaardt dat AX Advocaten LLP verschuldigd griffierecht niet zal voldoen indien de opdrachtgever het griffierecht, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig heeft voldaan aan AX Advocaten LLP. De daaruit voortvloeiende consequenties zijn voor rekening van de opdrachtgever.

  7. AX Advocaten LLP is verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van AX Advocaten LLP is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering, behoudens gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van AX Advocaten LLP.

  8. Indien geen dekking onder een verzekering wordt verleend, is de aansprakelijkheid van AX Advocaten LLP beperkt tot het bedrag dat in het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan, door de opdrachtgever aan honorarium is betaald aan AX Advocaten LLP. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt iedere aansprakelijkheid van AX Advocaten LLP naverloop van één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade is voortgevloeid.

  9. De rechtsverhouding tussen AX Advocaten LLP en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam. Op deze overeenkomst is de kantoorklachtenregeling van AX Advocaten LLP van toepassing. Indien opdrachtgever een klacht heeft zal deze regeling desgevraagd worden verstrekt. Hierin staat onder andere aan wie de klacht (het geschil) kan worden voorgelegd als de klachtbehandeling niet tot tevredenheid van opdrachtgever heeft geleid.

  10. Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens van opdrachtgever. Opdrachtgever geeft AX Advocaten LLP toestemming tot verwerking van deze gegevens. Verwerking vindt uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht. Persoonsgegevens zullen verder niet aan derden worden verstrekt, behalve op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk vereist. AX Advocaten LLP heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen ter voorkoming van verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. AX Advocaten LLP heeft een verwerkersovereenkomst met een derde partij die in opdracht van AX Advocaten LLP persoonsgegevens verwerkt.

bottom of page